درباره کیف وردپرس

وردپرس برای ما یک نماد است. نماد اینکه در حوزه علوم کامپیوتر هر مبحثی که به طریقی امکان تبدیل شدن به محصول یا کمک کردن به این فرآیند را ندارد ، در اولویت اول قرار نخواهد داشت.

در کیف وردپرس به مباحث کاربردی علوم کامپیوتر خواهیم پرداخت.